Missie Stichting Nuwelijn en Muzerij

  DE MISSIE VAN DE ORGANISATIE

  • De visie van Stichting Nuwelijn
   Stichting Nuwelijn is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs die het beste uit kinderen wil halen door een gevarieerd
   aanbod van hoge onderwijskwaliteit in een eigentijdse leeromgeving. We willen er zijn voor alle inwoners in onze regio die belang
   hebben bij goed onderwijs voor kinderen. We zorgen voor goede contacten met iedereen die ons daarbij kan helpen, of het nu
   ouders, de gemeente, het bedrijfsleven, peuterspeelzalen, jeugdzorg of scholen voor voortgezet onderwijs zijn.

  • De visie van Stichting Muzerij
   Stichting Muzerij is een kinderopvangorganisatie. We willen kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar een geborgen en veilige omgeving
   bieden. Een omgeving waarin ze ‘’spelend leren’ en gestimuleerd worden. We willen er zijn voor alle inwoners in onze regio die
   belang hebben bij goede kinderopvang voor kinderen. We zorgen voor goede contacten met iedereen die ons daarbij kan helpen,
   of het nu ouders, jeugdzorg, de gemeente of basisscholen zijn.

  • Onze gezamenlijke ambities
   Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij streven binnen hun locaties naar een doorgaande leerlijn voor kinderen van nul tot dertien
   jaar. We willen graag leren van elkaars ervaringen en die van vergelijkbare organisaties in Nederland.

  • Onze besturingsfilosofie
   We realiseren ons dat goed bestuur van groot belang is voor onze Stichtingen. Goed bestuur draagt bij aan goed onderwijs voor
   onze kinderen. We onderschrijven de “Code voor Goed Bestuur”. Bij de besturing van onze organisaties gaan we uit van een aantal
   kernwaarden die leidend zijn voor de vaardigheden en het gedrag van onze medewerkers:
   - Verbinding: zorgen voor actieve betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid.
   - Inspiratie: motiverend om het beste uit jezelf te halen.
   - Vertrouwen: een relatie en acties waar vertrouwen uit spreekt.
   - Ambitie: uitdaging om voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering.
   Verder vinden we het in ons dagelijks handelen van belang dat:
   - Onze focus ligt op de kwaliteit van begeleiding en onderwijs m.b.t. pedagogisch en didactisch handelen.
   - We vanuit gedeeld eigenaarschap verantwoordelijkheid nemen en ons verantwoorden.
   - We kinderen en onze medewerkers maximale ruimte geven voor ontwikkeling.
   - We synergie creëren door samen te werken binnen en tussen onze Stichtingen.
   Solidariteit is een kernwoord dat past binnen en tussen onze Stichtingen die gekenmerkt worden door gezamenlijk gehuisveste
   school- en kinderopvanglocaties van verschillende omvang en complexiteit. Gezonde bedrijfsvoering en uitgebalanceerde
   procescontrole horen daar onlosmakelijk bij.

  • Waar we al trots op zijn: onze parels
   Voordat we vooruitblikken willen we ook de punten waar we al trots op zijn benoemen. Vanzelfsprekend zorgen we in onze
   stichtingen voor basiskwaliteit. Dat is onze kerntaak. Na een moeilijke periode zijn onze financiën op orde. Per augustus 2018
   is binnen Stichting Nuwelijn de nieuwe directiestructuur van kracht, waarmee we door meer focus van directie en OT’s op
   onderwijskwaliteit inmiddels een mooie basis voor de toekomst hebben gelegd.
   Binnen Stichting Muzerij zijn we trots op het feit dat de inspectie en ouders al enige jaren aangeven erg tevreden te zijn over ons
   sterke aanbod van Vroege Voorschoolse Educatie (VVE). We zijn in staat ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun
   kind en onze medewerkers laten zien dat ze voortreffelijke zorg en aandacht besteden aan alle kinderen, ook aan degenen die het
   wel eens wat moeilijker hebben.
   De kracht van onze twee Stichtingen zijn de enthousiaste medewerkers die het hart op de juiste plaats hebben voor kinderen. We
   zijn ieder binnen onze eigen verantwoordelijkheid, in staat kinderen maatwerk te bieden. Iedere locatie heeft zijn eigen sociale
   omgeving, waar kinderopvang en school op anticiperen door een divers aanbod, begeleiding op maat en door het feit dat in alle
   kernen van de gemeente Gilze en Rijen onze kinderopvang en scholen gezamenlijk gehuisvest zijn.

  Parels
  Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij dragen zorg voor een gezamenlijk aanbod van opvang en onderwijs binnen alle
  kernen van de gemeente Gilze en Rijen
  De locaties van Stichting Nuwelijn en Stichting Nuwelijn bieden een van elkaar onderscheidend aanbod.
  De medewerkers van Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij voelen zich nauw aan elkaar verbonden en willen graag samenwerken
  Stichting Muzerij wordt gekenmerkt door een sterk (VVE-)aanbod met veel zorg en aandacht van de medewerkers voor
  alle kinderen

   

  • Trends en ontwikkelingen
   Onze Stichtingen staan niet op zichzelf. Ook trends en ontwikkelingen in onze “omgeving” (lokaal, regionaal en landelijk) zijn van
   invloed op ons beleid en de daaruit voortkomende speerpunten. We willen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, omdat
   we midden in de samenleving staan. Voor ons zijn de volgende trends en ontwikkelingen van belang:
   - Forse krimp van het aantal kinderen in de gemeente Gilze en Rijen
   - Scheefgroei van de leerlingenstromen naar de diverse scholen
   - Toenemende concurrentie tussen scholen en kinderopvang
   - Het toenemende lerarentekort en tekort aan pedagogisch medewerkers en moeite om vervangingen te realiseren
   - Landelijke politieke aandacht voor instandhouding van kleine scholen en achterstandenbeleid
   - Aandacht voor digitalisering, meerbegaafdheid, internationalisering en excellentie
   - Harmonisatie van de kinderopvang (openstellen van de markt) en de groeiende vraag naar buitenschoolse kinderopvang
   - Wetgeving m.b.t. privacy (AVG)