De directeuren van de scholen zijn integraal schoolleider. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs,  personeelsbeleid, het beheer en de strategische beleidsvoering op de school. Zij leggen over de bereikte resultaten periodiek verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Het bestuurskantoor ondersteunt hen bij de uitvoering van hun werk. Afstemming, informatie-uitwisseling,  en beleidsvoorbereiding vindt  plaats in het directeurenberaad. De directeur van de opvang neemt ook deel aan dit overleg.

De directie van de scholen en de opvang bestaat uit de volgende personen: