Kritische succesfactor

 

Perspectief

Kritische succesfactor (KSF)

·        Kritische Prestatie Indicator (KPI)

Financieel

Terugdringen van ziekteverzuim

·         Het ziekteverzuim is maximaal 6%

o   Kort en middellang ziekteverzuim: maximaal 2%

o   Lang ziekteverzuim: maximaal 4%

 

Vergroten van het marktaandeel

·         Het marktaandeel 4-12 jarigen is minimaal 75%

 

Balans tussen inkomsten en uitgaven

·         Over uiterlijk 4 jaar is de begroting sluitend

·         Vier keer per jaar worden er concrete acties afgesproken, naar aanleiding van een bespreking van de Maraps

 

Innovatiegericht werken

·         In de meerjarenbegroting zijn aanvullende budgetten beschikbaar voor innovatieve projecten

·         Bestaande budgetten worden zichtbaar ingezet ten behoeve van het realiseren van de strategische doelen

Klant / Maatschappij

Doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen verduurzamen

·         Over vier jaar heeft elk KindOntmoetingsCentrum een pedagogische visie ontwikkeld en wordt er volgens deze visie gewerkt.

 

Vergroten van partnerschap

·         Er is sprake van systematisch en structureel overleg en informatie-uitwisseling met partners

·         90% van de partners is tevreden over de samenwerking

·         In het kader van passend onderwijs is de school samen met de partners verantwoordelijk voor een passend (leer- en ontwikkel)aanbod voor ieder kind binnen het dorp

 

Versterken eigentijds onderwijsaanbod

·         Alle scholen hebben een concrete uitwerking van eigentijdsonderwijs opgenomen in hun schoolplan en jaarplannen

·         90% van de ouders is tevreden over het eigentijds onderwijsaanbod

 

Vergroten van reputatie en imago

·         Er is sprake van een actief PR-beleid vanuit stichting Nuwelijn

·         80% van de ouders geeft aan dat zij de scholen van stichting Nuwelijn aanbevelen aan anderen

 

Proces / Product

Inrichten en onderhouden van een kwaliteitssysteem

·         Een keuze en implementatie van het kwaliteitssysteem is uitgevoerd

·         De output van het kwaliteitssysteem wordt minimaal twee keer per jaar besproken in het bestuursgesprek, waarbij concrete afspraken worden gemaakt.

·         De output van het kwaliteitssysteem wordt minimaal één keer per jaar besproken in het overleg tussen CvB en het directeurenberaad, waarbij concrete afspraken worden gemaakt

 

Optimaliseren van opbrengstgericht en handelingsgericht werken

·         Alle scholen hebben een concrete uitwerking van het opbrengstgericht en handelingsgericht werken opgenomen in hun schoolplan en jaarplannen

 

Versterken van de samenwerking met ouders

·         Alle scholen hebben een concrete visie op ouderbetrokkenheid opgenomen in hun schoolplan en jaarplannen

·         90% van de ouders is tevreden over de samenwerking met de school

Medewerker / Cultuur

Actief kennis delen

·         Er zijn netwerken ingericht, die actief bijdragen aan kennis delen en vergroten

·         80% van de medewerkers neemt actief deel aan een of meerdere netwerken

 

Vergroten van tevredenheid en betrokkenheid medewerkers

·         De inzet van de medewerkers sluit zo veel mogelijk aan bij hun interesses en competenties

·         80% van de medewerkers is tevreden en voelt zich betrokken bij stichting Nuwelijn

·         Alle medewerkers voelen zich uitgedaagd om actief deel te nemen aan bovenschoolse activiteiten, hetgeen blijkt uit:

o   Groei ten opzichte van een 0-meting

o   Opkomst bij bovenschoolse activiteiten

o   Jaarlijkse bespreking in het directeuren beraad

 

Professionalisering van complexe vaardigheden

·         Alle scholen stellen jaarlijks een scholingsplan vast, zowel op individueel als teamniveau, gerelateerd aan de gewenste onderwijskundige ontwikkelingen

·         Alle leerkrachten hebben een bekwaamheidsdossier en verantwoorden hierin de persoonlijke ontwikkeling en scholing, gerelateerd aan de gesprekkencyclus