GMR

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is een orgaan, dat instemming dan wel advies uitbrengt over voorgenomen besluiten die het bestuur van Stichting Nuwelijn inbrengt. GMR mag ook ongevraagd advies uitbrengen. De directeur-bestuurder geeft tijdens de vergaderingen een toelichting op de voorliggende stukken en beantwoordt vragen van de GMR. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

In de GMR zijn ouders en personeelsleden in aantal gelijk verdeeld. De GMR behandelt alleen gemeenschappelijke schooloverstijgende zaken. Deze zijn vastgelegd in het Reglement van de GMR.

De doelstellingen van de GMR zijn:

  1. het behartigen van de belangen van zowel de ouders (kinderen)- als het personeel;
  2. de (MR-)achterban informeren.

 

De GMR bestaat uit de volgende leden

Marco van Roozendaal (voorzitter) (3M OG)

Janneke van de Groes (3M PG)
Coen Donders (BVM OG)
Wilma Hesemans (BVM PG)
Wideke Avontuur (Brakken OG)
Arie Oprins (Brakken PG)
Cris Graauwmans (Anna OG)
Anja Mallant (Anna PG)
Jan Voermans (Jozef OG)
Joke Schoenmakers (Jozef PG)
Sandra van Hoek (Bolster OG)
Daniëlle Kloosterziel (Bolster PG)

 

Gedurende het schooljaar 2018-2019 vergadert de GMR op  KBS Sint Jozefschool

Vergaderdata GMR 2018-19

28-08-2018 GMR Onderwijskwaliteitsplan, inventarisatie SBP en samenstellen commissies

25-09-2018 GMR Themabijeenkomst SBP

30-10-2018 Commissievergadering PBP

27-11-2018 Commissievergadering begroting 

11-12-2018 GMR Begroting en SBP en PBP

26-02-2018 GMR Nader te bepalen in aanwezigheid RvT

09-04-2018 Commissievergadering MJFP

16-04-2018 GMR MJFP

11-06-2018 GMR Afsluiting schooljaar

 

 

 

Bezoekadres:

Stichting Nuwelijn/Muzerij

Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-232154

Voor adressen scholen:
Klik hier

© 2019 Nuwelijn / Muzerij

Onze scholen:

 Onze peuterspeelgroepen: